Words

Mehri
lūtəγ - to kill (ML 256)
Mehri
ləwū - to bend (ML 258)
Mehri
lēyət - night (Nakano 1986:139, cf. ML 259)

Present only once in MTO, but the term is the only one for the meaning "night" in the SAE volumes (see Kogan 2015:513 for examples).

Mehri
məˀəwəyēn - intestine (ML 260)
Mehri
maṭḳ - sweet (ML 273)
Mehri
ḥə-mbəráwtən - children (ML 54)
Mehri
mədrēm - heel (ML 74)
Mehri
mədáwwər - round (ML 76)
Mehri
ḥə-mōh - water (ML 274)
Mehri
məhnōy - farm, cultivated field (ML 159)