Words

Mehri
yəγəráyb - crow, raven (ML 140, 461)
Mehri
yəllīləh - tonight (ML 259)
Mehri
ḥə-ytīm - orphan (ML 462)
Mehri
yəṯáyl - fox (ML 462)
Mehri
ḥə-yáwm - sun (ML 462)
Mehri
ẑəḥāk - to laugh (ML 475)
Mehri
zənū - to commit adultery, fornicate (ML 468)
Mehri
zūra - (plants) to grow (ML 469)
Mehri
zarˀ - tall grass (ML 469)
Mehri
ẑəb - (water) to become a little warm (ML 472)