Words

Mehri
rəwōl - varan (ML 333)
Mehri
ḥā-ráwn - goats (JM 7)
Mehri
ráwrəm - sea (ML 333; Kogan 2011: 192)
Mehri
ráywi - to drink one’s fill (ML 334)
Mehri
sūbəḥ - to swim (ML 339)
Mehri
səbəlēt - ear (ML 340)
Mehri
səbū - to capture (ML 341)

likely an Arabism

Mehri
səkūn - to dwell (ML 346)

probably borrowed from Arabic

Mehri
sīkər - to become inebriated (ML 347)
Mehri
sōli - to amuse, entertain (ML 350)

Borrowed from Arabic.