PS

*bhl - to speak emphatically, to pray (EDA B N3)

Akkadian
baˀālu - to pray to, to beseech, to supplicate (CAD B 2, AHw. 101)

Var.: bâlu

Arabic
bhl - to curse (Lane 267)
Geez
bəhla - to say (CDG 89)
Tigre
belä - to say (WTS 267)
Tigrinya
bälä - to say (TED 1074)
Amharic
alä - to say (AED 1094)
Harari
bāyä - to say (EDH 49)
Selti
bālä - to say (EDG 138)
Wolane
balä - to say (EDG 138)
Zway
bālä - to say (EDG 138)
Chaha
barä - to say (EDG 138)
Ezha
barä - to say (EDG 138)
Endegen
barä - to say (EDG 138)
Ennemor
barä - to say (EDG 138)
Gyeto
barä - to say (EDG 138)
Muher
beä - to say (EDG 138)
Masqan
barä - to say (EDG 138)
Gogot
bea - to say (EDG 138)
Soddo
balä - to say (EDG 138)
Mehri
bəhlīt - word (ML 45)
Jibbali
bεhlét - word (JL 24)
Soqotri
bíľe - thing; something (LS 83, CSOL I 514, CSOL II)

ṣódḳa bíľe ‘nothing’; wa-ˁaḷ-bíľe ‘not at all’