PS

*ḏVb(V)b- - fly (SED II No. 73; Kogan 2011: 212)

Akkadian
zubbu - fly (CAD Z 154, AHw. 1535)
Hebrew
zəbūb - fly (HALOT 261)
Syriac
dabbābā - fly (LSyr. 138, SL 268)
Arabic
ḏubāb- - fly (BK 1 762, Lane 952)
Geez
zənb - fly (CDG 640)
Tigrinya
zənbi - fly (TED 1998)
Amharic
zəmb - fly (AED 1616)
Amharic
zənb - fly (AED 1616)
Argobba
zəmb - fly (AAD 387)
Harari
zəmbi - fly (EDH 166)
Gafat
zəmbä - fly (Leslau 1956:249)
Gurage
zəmb - fly (EDG 708)
Mehri
ḏəbbēt - fly (ML 79)
Jibbali
ḏəbbɔ́t - fly (JL 45)
Soqotri
ədbíbo - fly (LS 121, CSOL I 525)