Arabic

damˁ- - tear (BK 1 732)

PS
*dVmˁ-at- - tear (SED I No. 51; Kogan 2011: 226)