Arabic

wǯn - to beat (usually about clothes beaten by a fuller) (LA 13 548)

waǯana l-qaṣṣāru ṯ-ṯawba = daqqahu