Arabic

γār- - leaves of the grape-vine (Lane 2307)

PS
*γār- - leaf (Kogan 2001: 282; Kogan 2012a: 233)