Sabaic

ˀḫt - sister (SD 4)

PS
*ˀaḫ-āt- - sister (DRS 15; Kogan 2014: 88)