Soqotri

táḳiz - to make something clench over something or somebody (CSOL I 675, CSOL II)