Words

Soqotri
tɛ́ˀɛ - sheep, ewe (LS 437, CSOL I 672, CSOL II)
Soqotri
tiˀíľo - something scaring; ginni woman (LS 437, CSOL II)
Soqotri
ṭáhaḳ - to be smooth (LS 200)
Soqotri
ṭáham - devenir vieux (LS 200)
Soqotri
ṭen - to go to sleep (LS 206)
Soqotri
ṭánˀe - thus (LS 206)
Soqotri
tébo - portion, share (LS 437, CSOL I 679, CSOL II)
Soqotri
tébə - to moo (a cow) (LS 438, CSOL II)
Soqotri
tə́bˁor - good news (LS 100, CSOL I 520)
Soqotri
tɛ́biľ - II to collect (LS 438, CSOL I 673, CSOL II)