PS

*ˀgr - to hire (Kogan 2011: 237)

Arabic
ˀǯr - to hire; to be hired (Lane 23)
Mehri
ḥā-gōr - male slave (ML 3–4)
Mehri
ḥā-gərīt - female slave (ML 3–4)
Jibbali
ˀɔ́ˀgɔ́r - male slave (JL 2)
Jibbali
ˀiz͂írét - female slave (JL 2)