Reconstructions

PS
*kabid- - liver (SED I No. 141)
PS
*kabkab- - star (CDG 280; Fronzaroli 1965a: 138, 144; Kogan 2011: 193; Kogan 2015: 35)
PS
*kbr - to be big, great; to be numerous (Kogan 2015:415)
PS
*kbs - to tread (Kogan 2015: 296)
PS
*kVbVw- - (dry cow's) dung (SED I No. 142; Kogan 2011: 227)
PS
PS
*kall-at- - daughter-in-law; bride (Kogan 2011: 236)
PS
*kilˀ- - both (CDG 282)
PS
*kalb- - dog (SED II No. 115)
PS
*kVly-at- - kidney (SED I No. 156; Kogan 2011: 219)